POLITYKA PRYWATNOŚCI

      Szanowni Klienci,

      dbamy by korzystanie z naszych usług było bezpieczne, dlatego pobrane dane zachowujemy
      w ścisłej poufności i przetwarzamy zgodnie z celem w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie
      właściwych przepisów prawa. Czujemy się jednak w obowiązku wyjaśnić jakie dane i po co gromadzimy
      oraz w jaki sposób je przetwarzamy. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Państwa danych osobowych, może być:
              - zgoda
              – zawarcie umowy między nami
              – prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią.

    PODSTAWY PRAWNE

    Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 23 ust. 1 pkt 3 oraz art. 23 ust. 1 pkt 5
        ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 jest nią art. 6 ust. 1 b
        oraz art. 6 ust. 1 lit. F rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
        27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
        swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
        Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na e-mail oraz
        numer telefonu, to podstawa prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu
        usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 Prawo telekomunikacyjne.

    ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

    Administratorem danych jest Delta Nieruchomości
        Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji (Inspektora Ochrony Danych) są tożsame
        z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.


    JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

    Jeśli chcecie Państwo korzystać z oferowanych usług, zawieracie Państwo z nami umowę.
        Podajecie nam Państwo takie dane osobowe jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail,
        PESEL, nazwę, numer i serię dokumentu potwierdzającego Państwa tożsamość. Podanie danych jest
        dobrowolne, ale jest konieczne do nawiązania współpracy i skorzystania z usług. Bez podania
        danych osobowych świadczenie usługi nie będzie możliwe.
        W trakcie trwania umowy, wchodzimy w posiadanie również innych Państwa danych, na przykład takich jak:
              –    imiona państwa rodziców
              –    stan cywilny
              –    dane o numerze Państwa rachunku bankowego

        Niektóre dane również możemy pozyskać od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł,
        na przykład: dane adresowe i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą pozyskane
        od dostawców informacji np. publicznie dostępne rejestry jak Centralna Ewidencja i
        Informacja Działalności Gospodarczej.

    W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

    Dane przetwarzamy w celu:
              –    zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, tak by realizować prawa i obowiązki w niej
                 wyrażone (art. 6 ust. 1 lit. b)
              –    wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności wystawiania faktur
                i dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c)
              –    wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności: w celach marketingu
                bezpośredniego, dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f). Dane przetwarzane w celu
                marketingowym polegającym na przekazywaniu informacji o ofertach, za pomocą wiadomości
                wysyłanych na adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych.


    KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE

    W niektórych sytuacjach przekazujemy Państwa dane osobowe podmiotom trzecim, w takich sytuacjach
        ADMINISTRATOR wymaga zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa
        danych osobowych. Odbiorcami danych są lub mogą być:
              –    nasi upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz podwykonawcy, którym dane osobowe
                będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki
              –    nasi partnerzy (doradcy finansowi, kancelarie prawne, notariusze)
              –    podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne
              –    banki dla celów realizacji płatności, biura rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych,
                firmy kurierskie i pocztowe
              –    organy publiczne w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami

    
    PLIKI COOKIEI PODOBNE TECHNOLOGIE

    Na naszej stronie używamy technologii takich jak pliki cookie i podobnych do zbierania i
        przetwarzania danych. (tu wpisałam to co już miałam na stronie)

    WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE
    Na naszych stronach są wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych za pomocą tych funkcji
        możesz podzielić się poszczególnymi treściami ze znajomymi. Przy korzystaniu z wtyczek np.
        Facebook „Lubię to” mogą zostać pobrane dane osobowe przez te portale społecznościowe.
        Prosimy pamiętać, że otwierając linki, które przenoszą Państwa na strony internetowe
        podmiotów trzecich, podlegają Państwo ich polityce prywatności.

    CZAS PRZECHOWYWANIA

    Okres przechowywania danych osobowych odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń.
        Dane osobowe przetwarzane w zakresie usług marketingowych będą przetwarzane przez czas
        ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania
        danych osobowych w celach marketingowych lub odwołania zgody na wysyłanie informacji
        marketingowych. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania ich przed
        wycofaniem zgody.
        Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą
        przetwarzane do czasu odwołania zgody.

    PAŃSTWA USTAWOWE PRAWA

    Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
        A od dnia 25.05.2018r prawo ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także wniesienia
        sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
        Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
        jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Będziemy jednak wdzięczni,
        jeśli przed wniesieniem skargi, dadzą nam Państwo szansę zajęcia się Państwa sprawą i
        wątpliwościami związanymi z naszym działaniem. Z tego powodu prosimy o kontakt
        telefoniczny 501 767 233 lub mailowy biuro@bondelta.com.pl